ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA U POJEDINIM OBLASTIMA DRUŠTVENOG ŽIVOTA KOJA UTIČU NA ŽIVOT OSI I NJIHOVIH PORODICA
SOCIJALNA ZAŠTITA

 • Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, broj 24/11).
 • Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, broj 42/13)
 • Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, broj 42/13)
 • Zakon o socijalnom stanovanju („Sl. glasnik RS“, broj 72/09)
 • Porodični zakon („Sl. glasnik RS“, br. 18/05, 72/11-dr. zakon i 6/15).
 • Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br.16/02,115/05 i 107/09)

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“,br. 107/05 , 72/09 – dr. zakon, 88/10 , 99/10 , 57/11 , 119/12 , 45/13 – dr. zakon, 93/14 , 96/15 , 106/15 )
 • Zakon o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“, broj 45/13)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 –ispr. 57/2011,110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 – odluka US, 106/2015 i 10/2016 –dr. zakon)
 • Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 52/2012, 62/2012-ispr., 73/2012-ispr., 1/2013- ispr., 112/2014, 114/2014-ispr., 18/2015, 19/2017 i 29/2017-ispr.)
 • Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Sl. glasnik RS“, br. 75/2016)

OBRAZOVANJE

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 52/11,55/13,35/2015-autentično tumačenje,68/2015 i 62/2016 –odluka US)
 • Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj 18/10)
 • Zakon o osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013)
 • Zakon o srednjoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02 – ispr., 62/03 – dr. zakon, 64/03 – ispr. dr. zakona, 101/05 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 55/13 – dr. zakon)
 • Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, broj 55 /13)
 • Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. …)

ZAPOŠLJAVANJE I RAD

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 52/11,55/13,35/2015-autentično tumačenje,68/2015 i 62/2016 –odluka US)
 • Zakon o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj 18/10)
 • Zakon o osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013)
 • Zakon o srednjoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02 – ispr., 62/03 – dr. zakon, 64/03 – ispr. dr. zakona, 101/05 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 55/13 – dr. zakon)
 • Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, broj 55 /13)
 • Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. …)

PRISTUPAČNOST I MOBILNOST

 • Zakon o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“ br. 26/01 , 80/02, 43/04 , 132/04 – dr. propis, 112/05 – dr. propis, 114/06 – dr. propis, 118/07 – dr. propis, 114/08 – dr. propis, 31/09 , 106/09 – dr. propis, 95/10 – dr. propis, 101/10 , 24/11 , 100/11 – dr. propis, 120/12 – dr. propis, 113/13 – dr. propis 68/14 – dr. zakoni,140/2014-usklađ.din.izn.,109/2015 usklađ.din.izn, 112/2015 i 105/2016 usklađ.din.izn )
 • Zakona o javnim putevima („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 123/07, 101/11,93/12 I 104/2013)
 • Zakon o železnici („Sl. glasnik RS“, broj 45/13)
 • Zakon o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj 73/10, 57/11, 93/12 i 45/15)
 • Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 22/93, 25/93 i 101/05)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava invalidnih lica na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 31/93, 05/94 i 38/94)
 • Zakon oo planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14)
 • Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS“, broj 22/15)

SPORT

 • Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Sl. glasnik RS“, br. 8/2013)

LJUDSKA PRAVA

 • Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. Glasnik RS”, broj 33/06)