Radni centar je poseban oblik ustanove koja obezbeđuje radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost osoba sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu (Član 43, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009)

Cilj

Održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti

Ciljana grupa

 • Odrasle osobe sa cerebralnom paralizom koje nisu institucionalno zbrinute
 • Imaju 3. stepen preostale radne sposobnosti
 • Dugotrajno nezaposlene osobe sa invaliditetom

Program rada

 • Kreativna radionica
 • Psihološka radionica
 • Edukativna radionica

Rezultati

 • Poboljšanje radnih potencijala osobe sa invaliditetom
 • Obnavljanje i usvajanje stručnih znanja i veština
 • Unapređenje komunikacijsko-socijalnih veština
 • Uspostavljanje adekvatnih interpersonalnih odnosa u grupi
 • Razvijanje sposobnosti neophodnih za zadovoljavanje sopstvenih potreba
 • Kreativnije korišćenje slobodnog vremena
 • Sprečavanje stereotipa u svakodnevnim društvenim aktivnostima
 • Jačanje socijalne uključenosti osobe sa invaliditetom u život i rad zajednice