Pravo na pomoć u kući predviđeno je za stare, iznemogle i hronično obolele osobe koje nisu u stanju da same zadovolje osnovne svakodnevne potrebe, a nemaju članove porodice, koji bi im u tome pomogli.

Pomoć u kući obuhvata: pripremanje obroka, održavanje odevnih predmeta, posteljine, higijene stana, zagrevanje prostorija,nabavku prehrambenih namirnica i sredstava za higijenu, odvođenje korisnika do lekara i preuzimanje recepata, nabavka lekova i obavljanje drugih poslova zavisno od potreba korisnika.

Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju od dva sata dnevno po licu radnim danom, osim subotom i nedeljom, u trajanju od tri ili pet dana u toku nedelje, i to:

  • Pet dana u toku nedelje licima za koja je nadležni organ veštačenja penzijskog i invalidskog osiguranja ili izabrani lekar konstatovao da su nepokretna, ili koja su korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu;
  • Tri dana u toku nedelje ostalim licima.

Pomoć u kući koju ostvaruju dva ili više lica, koja žive u zajedničkom domaćinstvu, obezbeđuje se u trajanju od ukupno tri sata dnevno za ta lica.

Potrebna dokumentacija

  • Fotokopija lične karte za podnosioca zahteva i supružnik
  • Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih
  • Izvod iz matične knjige umrlih za bračnog druga
  • Fotokopija poslednjeg čeka penzije
  • Nalaz lekara
  • Uverenje o imovnom stanju ili poresko uverenje
  • Fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju (ako je ugovor sklopljen)