Usluga personalne asistencije ostvaruje se kroz aktivnosti usmerene ka zadovoljavanju ličnih i životnih potreba, radi uspostavljanja većeg nivoa samostalnosti.

Usluga personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, sposobna su za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili su aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenih aktivnosti, odnosno uključena su u redovni ili individualni obrazovni program.