Redovne programske aktivnosti  Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu usmeren je na sledeće oblasti:

Koordinacija rada opštinskih društava

Društava se bave pružanjem podrške i pomoći članovima u ostvarivanju zakonskih prava i beneficija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, oblasti obrazovanja, zapošljavanja, kulture i sporta kroz partnerski odnos i saradnju sa institucijama, organizacijama i ustanovama na teritoriji stanovanja.

Evidentiranje novih članova

Popunjavanje Kartona evidencije i Upitnika za nove članove, kao i ažuriranje postojećih podataka u centralnoj elektronskoj bazi, što omogućava da u svakom trenutku aktivnosti Stručna služba Saveza i Društva imaju dostupne objektivne informacije o svakom članu, kako bi aktivnosti koje se planiraju i realizuju bile u skladu sa sposobnostima, potrebama i interesovanjima članstva.

Psihosocijalna podrška članstvu

Pružanje pomoći i podrške pojedincima i porodicama koje su u krizi, radi unapređivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvenoj zajednici. Podrška se pruža u ostvarivanju zakonskih prava i beneficija – pružanje potrebnih informacija o pravima, pisanje molbi, popunjavanja raznih tipova obrazaca i zahteva.

Dnevne aktivnosti

Podrazumevaju programe za očuvanje i razvoj socijalnih, edukativnih i radnih veština realizuju se kroz različite oblike radionica: kreativne, edukativne i radno okupacione.

Informisanje članstva

Delimo na informisanje članstva o pravima i aktivnostima i informisanje široke javnosti kroz  medijsku kampanju. Članstvo redovno obaveštavao putem našeg internog lista „Informacije“ i zvanične internet i facebook stranice.

 

Kulturno – zabavne i sportske aktivnosti

Ove aktivnosti zauzimaju jedno od najznačajnijih masta u radu. Tradicionalno se organizuju drugarske večeri, izleti, posete bioskopu i pozorištu. Sportske aktivnosti organizuju se u saradnji sa Savezom za sport i rekreaciju invalida Beograda.

Mobilnost i pristupačnost

U Beogradu je u okviru GSP-a formiran Specijalizovani kombi prevoz “od vrata do vrata“. Kombi prevoz je besplatan za naše članove najavama potrebnih vožnji preko Saveza. Za redovan gradski prevoz je osobama sa posledicama cerebralne i dečije paralize omogućeno dobijanje besplatne bus plus kartice, ukoliko osoba ima rešenje za tuđu pomoć i negu.

Naši članovi koji imaju automobil, imaju pravo na nalepnice za besplatno parkiranje, popust pri registraciji motornih vozila. Članovima koji imaju rešenja za tuđu pomoć i negu omogućeno je da sa popustom koristi prevoz u međugradskom saobraćaju.

Socio-edukativne usluge

Dnevne usluge u zajednici

Dnevni boravak

Podrška višestruko ometenoj deci sa posledicama cerebralne paralize i njihovoj porodici pruža se kroz uslugu dnevnog boravaka. Svrha usluge dnevnog boravka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini, kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Dnevni boravak za višestruko ometenu decu sa cerebralnom paralizom „Sunce“

Svrha usluge dnevnog boravaka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život. (Član 69, Pravilnik o bližim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Sl. Glasnik RS, br. 42/2013)

Cilj

Pružanje podrške višestruko ometenoj deci sa posledicama cerebralne paralize i njihovoj porodici

Ciljana grupa

U boravak dolaze višestruko ometena deca sa posledicama cerebralne paralize:

 • Teškim motoričkim deficitima
 • Poremećajima govora, vida i sluha
 • Epileptičnim napadima

 

Program rada

 • Zdravstveno-higijenske aktivnosti
 • Preventivno-korektivni rad
 • Psihološke aktivnosti
 • Zabavne aktivnosti
 • Rekreativne aktivnosti
 • Edukativne aktivnosti

 

Zaposleni

 • Defektolog
 • Negovateljice
 • Pedijatriska sestra
 • Fizioterapeut

 

Pomoć u kući

Ovom uslugom pruža se podrška u zadovoljavanju osnovnih životnih i socijalnih potreba u kući i van kuće, integracija u sve tokove društvene zajednice, kao i povećavanje materijalnog statusa članova i smanjenje troškova zajednice. Negovateljica-domaćica u direktnom radu sa korisnikom realizuje aktivnosti, po vrsti i u trajanju u skladu sa individualnim planom usluge.

Usluga pomoć u kući

Svrha pomoći u kući je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. (Član 74, Pravilnik o bližim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, Sl. Glasnik RS, br. 42/2013)

Cilj

Pružanje podrške u zadovoljavanju osnovnih životnih i socijalnih potreba u kući i van kuće. Integracija u sve tokove društvene zajednice, kao i povećavanje materijalnog statusa članova i smanjenje troškova zajednice

Ciljana grupa

 • Mlade osobe sa invaliditetom
 • Odrasle osobe sa invaliditetom

 

Aktivnosti

 • Pomoć u obezbeđivanju ishrane
 • Pomoć u održavanju lične higijene
 • Pomoć u održavanju higijene stana
 • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih i kulturno zabavnih potreba
 • Medicinske i srodne usluge

 

Zaposleni

Negovateljica-domaćica u direktnom radu sa korisnikom realizuje aktivnosti, po vrsti i u trajanju u skladu sa individualnim planom usluge

Zapošljavanje osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize realizuje se na dva načina. Jedan od načina je kroz takozvano ,,podržano zapošljavanje”  u  Savezu  za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda isključivo koristeći podsticajne mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje. Kroz ovaj vid zapošljavanja stručna služba Saveza radi na razvijanju radnih navika i veština kao i na osnaživanju zaposlenih i sticanju samopouzdanja kako bi dostigli stepen potrebnih sposobnosti za uključivanje u rad na otvorenom tržištu rada. Drugi način zapošljavanja članova realizujemo kroz Preduzeće za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sunce doo, zapošljavaju se osobe sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen 1. i 2. stepen preostalih radnih sposobnosti, koje pružaju knjigovodstvene usluge. Radno angažovanje, za sada na nivou projekta, realizujemo u Radnom centru „Sunce Palilule“, gde se radno angažuju osobe sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen 3. stepen preostalih radnih sposobnosti.

Preduzeće za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sunce CDP doo

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jeste pravno lice koje zapošljava i vrši profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom (Član 35, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009)

Cilj

Preduzeće je osnovano radi radnog angažovanja osoba sa posledicama cerebralne paralize kod kojih je utvrđen prvi i drugi stepen preostalih radnih sposobnosti

Zaposleni

U preduzeću radi 6 osoba sa invaliditetom, dok su radno angažovana tri stručna saradnika (dva defektologa i jedan radni instruktor)

Usluge

Preduzeće se bavi uslužnim vođenjem knjiga. Usluge knjigovodstva pružaju se za 12 klijenata, i to organizacijama iz mreže osnivača

Rezultati

 • Integracija i razvijanje osećaja pripadnosti zajednici
 • Povećanje samopouzdanja osoba sa invaliditetom
 • Osamostaljivanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u svakodnevni život društvene zajednice
 • Nalaženje svog mesta u sistemu društvenih vrednosti
 • Razvijanje osećaja korisnosti jer svojim radom doprinose preduzecu u kojemsu zaposleni

 

Radni centar „Sunce Palilule“

Radni centar je poseban oblik ustanove koja obezbeđuje radno angažovanje kao radno terapijsku aktivnost osoba sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu (Član 43, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Sl. Glasnik RS, br. 36/2009)

Cilj

Održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti

Ciljana grupa

 • Odrasle osobe sa cerebralnom paralizom koje nisu institucionalno zbrinute
 • Imaju 3. stepen preostale radne sposobnosti
 • Dugotrajno nezaposlene osobe sa invaliditetom

 

Program rada

 • Kreativna radionica
 • Psihološka radionica
 • Edukativna radionica

Rezultati

 • Poboljšanje radnih potencijala osobe sa invaliditetom
 • Obnavljanje i usvajanje stručnih znanja i veština
 • Unapređenje komunikacijsko-socijalnih veština
 • Uspostavljanje adekvatnih interpersonalnih odnosa u grupi
 • Razvijanje sposobnosti neophodnih za zadovoljavanje sopstvenih potreba
 • Kreativnije korišćenje slobodnog vremena
 • Sprečavanje stereotipa u svakodnevnim društvenim aktivnostima
 • Jačanje socijalne uključenosti osobe sa invaliditetom u život i rad zajednice