Ovo pravo može da ostvari dete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, dete obolelo od autizma, dete sa poremećajima u društvenom ponašanju, kao i odrasla osoba koja ima pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, ako je ovakav oblik zaštite najcelishodniji, u zavisnosti od stepena i vrste ometenosti, mogućnosti i potreba ovih osoba.

Pravo se obezbeđuje upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite ili vaspitno-obrazovnu ustanovu koja vrši usluge dnevnog zbrinjavanja.

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
  • Prijava prebivalište za dete
  • Fotokopija lične karte za roditelje
  • Potvda o zaposlenju i ostvarenom ličnom dohotku za roditelje
  • Ček o isplati dodatka za pomoć i negu drugog lica (ukoliko dete ostvaruje ovo pravo)
  • Rešenje o kategorizaciji i Nalaz i mišljenje komisije za dete (ukoliko je kategorizacija izvršena)