SAOBRAĆAJ

POVLASTICE U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU
Osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom mogu preko Saveza za CDP Srbije ostvariti ovaj vid povlastice, a na osnovu Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju («Službeni glasnik RS», br. 101/2005). Predviđa se mogućnost korišćenja 6 povlašćenih vožnji u toku godine (osoba sa invaliditetom plaća 25% od cene karte, pratilac koji je s njom ne plaća kartu). Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je da Savezu za CDP priložite:

 • fotokopiju rešenja o tuđoj nezi i pomoći
 • fotokopiju medicinskog dokumenta nadležne zdravstvene institucije gde se može uvideti postojanje dg. cerebralne ili dečije paralize
 • očitanu ličnu kartu za odrasla lica ili zdravstvenu knjižicu za decu
 • 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 cm

Knjižicu izdaje Savez i lice sa invaliditetom uvodi time u bazu korisnika knjižice. Knjižica se overava jednom godišnje, a kada se ispune mesta predviđena za overu, Savez izdaje novu. Knjižica ima 5 mesta za overu, što znači da važi 5 godina. Najveći broj članova overava knjižicu početkom godine.

Osoba sa invaliditetom, ukoliko putuje sama ili sa pratiocem, ostvaruje svoje pravo na povlašćenu vožnju tako što prilikom kupovine karte, daje knjižicu na uvid. Tada, ako pratilac putuje uz osobu sa invaliditetom, ni pratilac ne plaća kartu.

Pored knjižice koju koristi osoba sa invaliditetom, Savez izdaje i objave koje koristi pratilac, ali kada putuje bez korisnika knjižice tj. kada ide ili odlazi po tu osobu u neki grad u Srbiji. Uz knjižicu, korisnik ostvaruje pravo na 12 objava godišnje (6 povratnih vožnji) koje važe 60 dana.

Ukoliko se ne iskoriste, mogu se poništiti i zameniti za nove u Savezu.

Svaki prevoznik u unutrašnjem saobraćaju je dužan da pruži uslugu povlašćenog prevoza osobi sa invaliditetom i pratiocu, a ukoliko neosnovano uskrati vožnju, možete se obratiti Savezu ili podneti tužbu zbog krženja zakona nadležnim institucijama.  Kako bi nadoknadio novac od popusta, prevoznik će se obratiti Ministarstvu rada i socijalne politike.

KARTE ZA BESPLATAN PREVOZ AUTOPUTEVIMA SRBIJE
Dozvole koje se odnose na invalidna lica su trajnog karaktera. Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE“.

Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

 • Rešenje nadležne institucije u kojem je izražen stepen telesnog, senzorskog, mentalnog, duševnog oštećenja. Rešenje mora biti opšteg tipa ili izdato u svrhu dobijanja dozvole za besplatan prolazak autoputem
 • Za maloletna lica: Kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad ili Opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti
 • Kopija saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom.
 • Kopija lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica
 • Ukoliko vozilo nije u vlasništvu osobe sa invaliditetom potrebno je da vlasnik vozila dostavi kopiju lične karte
 • Fotografija osobe sa invaliditetom, rezolucije 450×530 piksela, u elektronskoj formi na CD-u

NAPOMENA: Ukoliko se potrebna dokumenta dostavljaju:

PUTEM POŠTE – sve kopije dokumenta moraju biti overene u sudu ili opštini

Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu:

JP ”Putevi Srbije”

Sektor za naplatu putarine

Odsek za kontakte sa korisnicima puta

Bulevar Kralja Aleksandra 282

Poštanski fah 17, 11050

Beograd 22, pak 149602.

LIČNO – pored navedenog, uz kopiju overenog rešenja o stepenu invalidnosti priložiti original istog na uvid na adresu:

JP ”Putevi Srbije”, Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica).

PRAVO NA OSLOBAĐANJE DAŽBINA NA REGISTRACIJU VOZILA
Na osnovu: Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“ br. 26/01 , 80/02, 43/04 , 132/04 – dr. propis, 112/05 – dr. propis, 114/06 – dr. propis, 118/07 – dr. propis, 114/08 – dr. propis, 31/09 , 106/09 – dr. propis, 95/10 – dr. propis, 101/10 , 24/11 , 100/11 – dr. propis, 120/12 – dr. propis, 113/13 – dr. propis 68/14 – dr. zakoni,140/2014-usklađ.din.izn.,109/2015 usklađ.din.izn, 112/2015 i 105/2016 usklađ.din.izn )

Dokumentacija se podnosi MUP- u koji je nadležan prema mestu prebivališta podnosioca. Osobe sa invaliditetom su oslobođene plaćanja poreza na upotrebu, prilikom registracije, ali samo za prvo vozilo koje registruju na svoje ime u toku kalendarske godine. Prilikom registracije drugog vozila, osobe sa invaliditetom ne mogu koristiti ovu povlasticu, čak i ukoliko je nisu iskoristile za prvo vozilo. Ukoliko npr. osoba sa invaliditetom poseduje dva vozila i hoće povlasticu da iskoristi prilikom skuplje registracije, tj. registracije vozila sa većom kubikažom, potrebno je da onda prvo u toku godine registruje baš to vozilo, za koje je zbog veće kubikaže i registracija skuplja.

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

1) osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;

2) osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;

2a) zakonski zastupnici višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenosti propisanih uslova;

Potrebna  dokumentacija za ostvarivanje  prava:

 • rešenje ili potvrda RFPIO o telesnom oštećenju (više od  80% ili 60% i  više donjih ekstremiteta)
 • fotokopija saobraćajne dozvole i orginal na uvid
 • kopija lične karte, ukoliko je l.k. sa čipom treba je očitati
 • lista obavljenog tehničkog pregleda
 • osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo

Od taksi potrebno je uplatiti samo:

 • Registracionu nalepnicu
 • Novu saobraćajnu dozvolu ukoliko se auto prvi put registruje na novog vlasnika i nove registracione tablice ukoliko je promenjeno registraciono područje

USLOV ZA DOBIJANJE POTVRDE  RFPIO O STEPENU TELESNOG OŠTEĆENJA

Potvrdu  izdaje  RFPIOR  u  ul.Nemanjinoj 30 ili ul. Bulevar umetnosti 10

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev (obrazac se dobija na šalteru RFPIO ili u Savezu)
 2. Lična karta – OSI / nosioca prava
 • Prijava prebivališta (samo za maloletno lice )
 1. Dokaz o telesnom oštećenju donjih ekstremiteta:

Korisnik prava Republičkog fonda za penzijsko i invalidskog osiguranje podnosi  ono što imaju od ova dva dokumenta:

 • Rešenje o visini telesnog oštećenja
 • Rešenje za novčanu  naknadu  za  pomoć  i  negu  drugog  lica

Korisnik prava Centra za socijalni rad  na dodatak za pomoć i negu drugog lica podnosi:- Ocena, nalaz i mišljenje Fonda PIOR-a (kopija se predaje, a orginal se daje na uvid). Ovaj dokument se dobija u nadležnom Centru za socijalni rad  iz dosijea OSI.

 1. Saobraćajna dozvola sa BG registarskim oznakama
 2. Ukoliko je vlasnik vozila član uže porodice nosioca prava:
 • lična karta člana uže porodice
 • izvod iz matične knjige rođenih za člana porodice – otac, majka, dete osobe sa invaliditetom
 • izvod iz matične knjige venčanih za člana porodice- za supružnika (sa hologramom)

POVLASTICE U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU
Osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom mogu preko Saveza za CDP Srbije ostvariti ovaj vid povlastice, a na osnovu Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju («Službeni glasnik RS», br. 101/2005). Predviđa se mogućnost korišćenja 6 povlašćenih vožnji u toku godine (osoba sa invaliditetom plaća 25% od cene karte, pratilac koji je s njom ne plaća kartu). Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je da Savezu za CDP priložite:

 • fotokopiju rešenja o tuđoj nezi i pomoći
 • fotokopiju medicinskog dokumenta nadležne zdravstvene institucije gde se može uvideti postojanje dg. cerebralne ili dečije paralize
 • očitanu ličnu kartu za odrasla lica ili zdravstvenu knjižicu za decu
 • 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 cm

Knjižicu izdaje Savez i lice sa invaliditetom uvodi time u bazu korisnika knjižice. Knjižica se overava jednom godišnje, a kada se ispune mesta predviđena za overu, Savez izdaje novu. Knjižica ima 5 mesta za overu, što znači da važi 5 godina. Najveći broj članova overava knjižicu početkom godine.

Osoba sa invaliditetom, ukoliko putuje sama ili sa pratiocem, ostvaruje svoje pravo na povlašćenu vožnju tako što prilikom kupovine karte, daje knjižicu na uvid. Tada, ako pratilac putuje uz osobu sa invaliditetom, ni pratilac ne plaća kartu.

Pored knjižice koju koristi osoba sa invaliditetom, Savez izdaje i objave koje koristi pratilac, ali kada putuje bez korisnika knjižice tj. kada ide ili odlazi po tu osobu u neki grad u Srbiji. Uz knjižicu, korisnik ostvaruje pravo na 12 objava godišnje (6 povratnih vožnji) koje važe 60 dana.

Ukoliko se ne iskoriste, mogu se poništiti i zameniti za nove u Savezu.

Svaki prevoznik u unutrašnjem saobraćaju je dužan da pruži uslugu povlašćenog prevoza osobi sa invaliditetom i pratiocu, a ukoliko neosnovano uskrati vožnju, možete se obratiti Savezu ili podneti tužbu zbog krženja zakona nadležnim institucijama.  Kako bi nadoknadio novac od popusta, prevoznik će se obratiti Ministarstvu rada i socijalne politike.

POSTUPAK REFUNDACIJE PDV-a
Plaćenog prilikom uvoza motornih vozila od strane  osobe sa invaliditetom.

Na osnovu člana 12. stav1. tačka 4. Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju ce ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na osobađanje od plaćanja uvoznih dažbina(,,Sl. glasnik RS ”, br. 48/10, 74/11, 63/13 i 8/17) osoba sa invaliditetom ostvaruje pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost  plaćenog pri uvozu putničkog automobila  ili drugog motornog vozila konstruisanog prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. Broja 8702 Carinske tarife), uključujući   ,, karavan” i ,, kombi” vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu radi zapošljavanja, obrazovanja ili poboljšanja društvenog položaja.

Pravo na refundaciju PDV-a imaju:

 • Lica sa telesnim oštećenjem od 100% po jednom osnovu
 • Roditelji i staratelji deteta sa telesnim oštećenjem od 100%  o kome roditelj, odnosno staratelj neposredno brin
 • Vojni invalidi i civilni invalidi rata sa 100% telesnog oštećenja

Postupak ostvarivanja prava:

Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26, treba dostaviti:

 1. Zahtev za refundaciju PDV-a (na propisanom obrascu)
 2. Primerak potvrde MRSP koji je overila carinarnica da je PDV plaćen
 3. Jedinstvenu carinsku deklaracija (JCI) overenu od nadležne carine
 4. Fotokopiju lične karte
 5. Ovlašćenje/potvrda nadležnog organa* Potvrda nadležnog organa je ovlašćenje overeno u opštini ili Sudu ili potvrda nadležnog Centra za socijalni rad ukoliko je reč o višestruko ometenom detetu u otvorenoj zaštiti

PRAVO NA BESPLATNO KORIŠĆENJE PARKING MESTA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
GARAŽE I JAVNA PARKIRALIŠTA

U javnim garažama i na parkiralištima nalaze se označena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom (sa nalepnicom).

Vlasnici vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na 3 sata besplatnog parkiranja u svim garažama i na parkiralištima JKP „Parking servis”, na posebno obeleženim mestima za ovu kategoriju vozača. Posle isteka tog vremenskog perioda plaćaju nadoknadu po započetom satu.

Na parkiralištu „Ada Ciganlija” na kojem se parkiranje plaća jednokratno, parkiranje invalidskih vozila je besplatno, dok je na parkiralištu „VMA” parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prvih 8 časova.

ULIČNA (OPŠTA) PARKIRALIŠTA

Opšta parkirališta, koja su u sistemu kontrole i naplate parkiranja, imaju posebno označena mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Na takvim parkiralištima korisnici sa invalidskim nalepnicama uslugu parkiranja mogu koristiti besplatno i neograničeno. Ova mesta obeležena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

U zoniranom delu grada za vozila osoba sa invaliditetom obeleženo je oko 400 opštih i oko 200 posebnih parking mesta. Na opštim parkiralištima van zonskog sistema obezbeđeno je 14 opštih parking mesta za osobe sa posebnim potrebama.

Osobi sa invaliditetom mogu se izdati najviše dve povlašćene karte za parkiranje i to jedna po osnovu invaliditeta – invalidska parking karta (IPK) i druga, kao stanaru određene zone – povlašćena parking karta (PPK). Osobe sa invaliditetom, koje ne žive u zonama, mogu dobiti samo invalidsku parking kartu po osnovu invaliditeta.

USLOVI ZA IZDAVANJE IPK

JKP „Parking servis” izdaje IPK osobama sa invaliditetom samo na osnovu nalaza nadležnog organa o stepenu telesnog oštećenja (70 % i više invaliditeta) i Rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima za tekuću godinu.

IPK važi na teritoriji Republike Srbije, izdaje se za tekuću godinu i preuzima se u „Parking servis”-u u Takovskoj br. 31, Kraljice Marije br. 7 ili u Mileševskoj br. 51, a uz potrebnu dokumentaciju:

 • Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu
 • Dve fotografije veličine 3,5 x 3cm
 • Saobraćajna dozvola
 • Lična karta

POSTUPAK ZA DOBIJANJE REŠENJA SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

 1. Zahtev (na šalteru u Sekretarijata ili Saveza)
 • Obrazac BR.1 (za lice koje pravo ostvaruju prvi put)
 • Obrazac BR.2 (za lica  koja su ostvarila pravo u predhodnoj godini)
 1. Lična karta – OSI / nosioca prava
 • Prijava prebivališta (samo za maloletna lica)
 1. Dokaz o telesnom oštećenju donjih ekstremiteta (dostavlja se samo uz Obrazac BR.1):
 • Rešenje ili potvrda o visini telesnog oštećenja RFPIO za tekuću kalednarsku godinu
 1. Saobraćajna dozvola sa BG registarskim oznakama
 • Ugovor o lizingu (samo ako su kupljena po tom osnovu)
 1. Ukoliko je vlasnik vozila član uže porodice nosioca prava (Pravilnik predviđa da to mogu biti – otac, majka, dete osobe sa invaliditetom ili supružnik):
 • lična karta člana uže porodice (moraju biti na istoj adresi)
 • izvod iz matične knjige rođenih za člana porodice – otac, majka, dete osobe

sa invaliditetom

 • izvod iz matične knjige venčanih za člana porodice- za supružnika  (sa hologramom)

NAPOMENASektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45 izdaje rešenja samo ponedeljkom, sredom i petkom od 09 do 13 časova. Više informacija možete dobiti na broj telefona 011/330-90-92 ili na sajtu Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

OSTVARIVANJE PRAVA NA REZERVISANO PARKING MESTO U BEOGRADU
Pravo na rezervisano parking mesto imaju:

 • osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem donjih ekstremiteta od 90 -100% ( kao dokaz  dostavljaju  potvrdu  RFPIO o stepenu telesnog oštećenja)

Postupak se pokreće podnošenjem pismenog zahteva sa pratećom dokumentacijom na šalteru pisarnice Sekretarijata za socijalnu zaštitu u ulici 27. marta broj 43-45. Po dobijanju rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdatog za tekuću  godinu, kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, na šalteru pisarnice Sekretarijata za saobraćaj u ulici 27. marta broj 43-45 podnosi se pismeni zahtev za rezervaciju parking mesta, uz dostavljanje sledeće dokumentacije:

 1. Za lica sa invaliditetom koja sama upravljaju vozilom i podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja:
  1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću  godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 104/14)
  2. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija)
  3. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)
 1. Za lica sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi zaposlenja:
 2. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za 2016. godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 104/14)
 3. Radnu knjižicu (fotokopija)
 4. Potvrdu, da je pravno lice kod koga je invalid zaposlen, vlasnik ili zakupac poslovnog prostora na navedenoj adresi
 5. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

III. Za vozila pratioca lica sa invaliditetom koja podnose zahtev za rezervaciju parking mesta na adresi stanovanja:

 1. Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektora za boračku i invalidsku zaštitu izdato za tekuću godinu (original ili overena fotokopija) kojim se utvrđuje pravo invalida na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta, u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima (”Službeni list grada Beograda”, br. 104/14)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (fotokopija) ili potvrdu o starateljstvu (original ili overena fotokopija)
 3. Ličnu kartu (fotokopija) ili prijavu prebivališta – adresa stana (fotokopija) invalidnog lica i pratioca invalidnog lica
 4. Saobraćajnu dozvolu (fotokopija) u kojoj moraju da budu upisani lični podaci pratioca invalidnog lica (ime i prezime i adresa stanovanja invalidnog lica)

PERSONALIZOVANE KARTICE ZA BESPLATAN PREVOZ - Bus Plus
Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom  linijskom   prevozu na teritoriji grada Beograda osobama sa invaliditetom sa dijagnozama (cerebralna paraliza, dečija paraliza, plegije, mišićna distrofija i multipla skleroza) omogući dobijanje  prava na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice za besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja uz sledeću dokumentaciju, kojom dokazuju svoj status:

 • za maloletna lica:
 • fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
 • overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
 • za punoletna lica:
 • fotokopija lične karte (original na uvid);
 • original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove otpuni gubitak radne sposobnosti:
 • overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
 • overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
 • verena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalid-sko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića)

Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G80, G81 i G82 sa svim podšiframa u  okviru ovih šifri.

POVLASTICE U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU
Osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom mogu preko Saveza za CDP Srbije ostvariti ovaj vid povlastice, a na osnovu Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju («Službeni glasnik RS», br. 101/2005). Predviđa se mogućnost korišćenja 6 povlašćenih vožnji u toku godine (osoba sa invaliditetom plaća 25% od cene karte, pratilac koji je s njom ne plaća kartu). Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je da Savezu za CDP priložite:

 • fotokopiju rešenja o tuđoj nezi i pomoći
 • fotokopiju medicinskog dokumenta nadležne zdravstvene institucije gde se može uvideti postojanje dg. cerebralne ili dečije paralize
 • očitanu ličnu kartu za odrasla lica ili zdravstvenu knjižicu za decu
 • 2 fotografije formata 4,5 x 3,5 cm

Knjižicu izdaje Savez i lice sa invaliditetom uvodi time u bazu korisnika knjižice. Knjižica se overava jednom godišnje, a kada se ispune mesta predviđena za overu, Savez izdaje novu. Knjižica ima 5 mesta za overu, što znači da važi 5 godina. Najveći broj članova overava knjižicu početkom godine.

Osoba sa invaliditetom, ukoliko putuje sama ili sa pratiocem, ostvaruje svoje pravo na povlašćenu vožnju tako što prilikom kupovine karte, daje knjižicu na uvid. Tada, ako pratilac putuje uz osobu sa invaliditetom, ni pratilac ne plaća kartu.

Pored knjižice koju koristi osoba sa invaliditetom, Savez izdaje i objave koje koristi pratilac, ali kada putuje bez korisnika knjižice tj. kada ide ili odlazi po tu osobu u neki grad u Srbiji. Uz knjižicu, korisnik ostvaruje pravo na 12 objava godišnje (6 povratnih vožnji) koje važe 60 dana.

Ukoliko se ne iskoriste, mogu se poništiti i zameniti za nove u Savezu.

Svaki prevoznik u unutrašnjem saobraćaju je dužan da pruži uslugu povlašćenog prevoza osobi sa invaliditetom i pratiocu, a ukoliko neosnovano uskrati vožnju, možete se obratiti Savezu ili podneti tužbu zbog krženja zakona nadležnim institucijama.  Kako bi nadoknadio novac od popusta, prevoznik će se obratiti Ministarstvu rada i socijalne politike.

SUBVENCIJE I OLAKŠICE NA USLUGE JAVNIH PREDUZEĆA

SUBVENCIJA NA INFOSTAN
Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga, koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan”.

JKP „Infostan” ne odobrava subvencije, već ih samo evidentira i obračunava po nalogu nadležnih organa i institucija. Pravo na umanjeno plaćanje korisnici stiču na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana.

Subvencije mogu da ostvare domaćinstva koja redovno plaćaju račune, to jest obaveze za prethodni mesec uplaćuju do kraja tekućeg meseca.

Pravo na subvencije imaju Beograđani koji pripadaju sledećim kategorijama korisnika:

KATEGORIJA 1 – penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima

KATEGORIJA 2 – učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca

KATEGORIJA 3 – 30% korisnici materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice

DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE TUĐE NEGE I POMOĆI:                                                                                                                                                                                        Kada priznanica glasi na korisnika prava –  osobu sa invaliditetom treba dostaviti:

1.„Infostanova“ priznanica (gornji deo) – priznanica za komunalne usluge

2. rešenje o priznavanju prava na dodatak za tuđu negu i pomoć – bilo koji osnov

3. ček ili Izveštaj od primljene TNP – ne stariji od mesec dana za korisnika TNP

4. lična karta korisnika TNP – (kopiraju se sve strane sa čipom isčitana) ili

prebivalište (za maloletna lica)

Kada priznanica glasi na člana porodice ili stanodavca uz to je potrebo:

5. Lična karta vlasnika stana – (kopiraju se sve strane, sa čipom isčitana) ili

prebivalište (za maoletna lica)

6. Dokaz o primanjima vlasnika stana:

–   Izveštaj od penzije vlasnika stana (ako je penzioner),

–   potvrda iz Nacionalne službe za zapošljavanje (ako je nezaposlen),

–   potvrda iz firme ili overena zdravstvena knjižica (ako je zaposlenne stariji od mesec dana

7. Osnov za sticanje prava:

–  za člana porodice: izvod iz matične knjige sa hologramom (roditelji-deca-unuci / brat- sestra / bračni i vanbračni partneri)

–   za podstanare: ugovor o zakupu stana (overen u sudu)                                                                                                                     

Korisnici subvencije za Infostan mogu da zadrže subvenciju ukoliko promene adresu prebivališta, tako što će  sa uplatnicom sa stare adrese i uplatnicom sa nove adrese otići u prvom mesecu preseljenja direktno u Gradski centar za socijalni rad, ul. Ruska br.4 radi prenošenja subvencije. Ukoliko se to ne uradi blagovremeno, subvencija će biti ukinuta i ceo postupak se mora obnoviti.

STATUS ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA
Vlada Republike Srbije donela је Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije («Službeni glasnik RS» br. 112/15). Navedenom uredbom bliže se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije. Pоstupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Članom 7. navedene uredbe regulisano je da se uverenja o statusu energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije izdaju sa rokom važenja do kraja kalendarske godine, a novi zahtev za narednu kalendarsku godinu se može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja izdatog uverenja.

Za podnošenje novog zahteva , ukoliko nije došlo do promene u odnosu na prethodno podneti zahtev, što će se konstatovati uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod i to:

Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod domaćinstva, i to:

1) do 13.595,68 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 19.795,00 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;

3) do 25.990,25 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;

4) do 32.684,20 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Energetski zaštićeni kupac, odnosno ugroženi kupac može steći pravo na umanjenje mesečne obaveze samo za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa ili toplotne energije za broj m2 stambenog prostora, a ne kumulativno.

Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i dečijeg dodatka, koji su to pravo ostvarili po propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, stiču status energetski zaštićenog kupca odnosno ugroženog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolaže ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

PRISTUPAČNOST

POSTAVLJANJE RAMPI U STAMBENIM ZGRADAMA
JP „Gradsko stambeno“ Beograd, pokrenulo akciju „Beograd bez barijera“ tokom koje u svakoj stambenoj zgradi koja se nalazi u njihovom sistemu održavanja omogućiti postavljanje rampi za osobe za ivaliditetom, bez izdvajanja novčanih sredstava stanara.

Za postavljanje rampi potrebno je da Predsednik Skupštine stanara zgrade koja se nalazi u sistemu održavanja JP „Gradsko stambeno“ podnese zahtev na Radnoj jedinici na opštini na kojoj se nalazi stambena zgrada ili u direkciji preduzeća u ulici Danijelova br. 33. Ukoliko postoje tehničke mogućnosti mi ćemo izvršiti izgradnju rampe poptpuno besplatno. Zainteresovani stanari se mogu dodatno informisati i putem telefona Pozivnog centra 011/353-7777.